VYZNAČENÍ HRANIC POZEMKŮ V TERÉNU

Vytyčování vlastnických hranic je geodetický úkon, kterým se v terénu určí poloha lomových bodů hranice pozemku, případně i jiné hranice (hranice věcného břemene), které vyjadřují vzájemný polohový vztah v terénu a v určeném podkladě.